Bunbo Station Lychen -> Yachthafen Priepert -> Rastplatz Wesenberg -> Bunbo Station Lychen


Tag: Von: Nach: Distanz: Schleusen:
1 Bunbo Station Lychen Marina Röblinsee 14,3 km 2
2 Marina Röblinsee Yachthafen Priepert 10,7 km 1
3 Yachthafen Priepert Bunbo Station Lychen 25,0 km 3
Hinweise:

Tag 1

Starthafen: Bunbo Station Lychen
Tel.: 0 33 81 – 284 661
Website: www.bunbo.de/
Zielhafen: Marina Röblinsee
Tel.: 03 30 – 93 61 30 71
Website:
Distanz: 14,3 km
Fahrzeit: ca. 2,5 Std

Tag 2

Starthafen: Marina Röblinsee
Tel.: 03 30 – 93 61 30 71
Website:
Zielhafen: Yachthafen Priepert
Tel.: 01 73 – 31 94 22 5
Website: www.yachthafenpriepert.de/
Distanz: 10,7 km
Fahrzeit: ca. 2 Std

Tag 3

Starthafen: Yachthafen Priepert
Tel.: 01 73 – 31 94 22 5
Website: www.yachthafenpriepert.de/
Zielhafen: Bunbo Station Lychen
Tel.: 0 33 81 – 284 661
Website: www.bunbo.de/
Distanz: 25,0 km
Fahrzeit: ca. 4 Std